Web 51 - Packet Driver RTL8019AS

Web 51 - Packet Driver RTL8019AS Vysilani paketu - part 2  software.html  Web 51 - Packet Driver RTL8019AS Zdrojove texty a literatura - part 4

část 3 - příjem paketů

Příjem paketů je nesporně nejsložitější částí celého driveru. Nejprve ukážeme proceduru, která čte hlavičku přijatého paketu včetně stavových informací.
;*************************************************************
;***      R E C E I V E  P A C K E T         **
;*************************************************************

;*************************************************************
;** read header of receive packet
;**
ReadPacketHeader:
    mov   R2,#high(SIZE_OF_8019_HDR+SIZE_OF_ETH_PKT_HDR)
    mov   R3,#low(SIZE_OF_8019_HDR+SIZE_OF_ETH_PKT_HDR) ;R2R3 Byte Count
;    MOV   R4,#...     ;R4R5 Remote Start Address
    MOV   R5,#0
    MOV   R1,#rcv_hdr   ;R1 store pointer
    MOV   DPTR,#icall_save;pointer to procedure BYTE(@R1) save
    AJMP  DMARead

Hlavička přečtená z obvodu RTL vypadá následovně:

rcv_hdr Received frame status Status přijatého paketu 1 byte
rcv_hdr_nxt_pg Page after this frame Ukazatel na následující paket 1 byte
rcv_hdr_size Length of this frame Délka paketu 2 byte
eth_pkt_hdr_dest Destination Address MAC Adresa příjemce 6 bytů
eth_pkt_hdr_src Source Address MAC Adresa odesílatele 6 bytů
eth_pkt_hdr_type Length Délka paketu 2 byty

Ukažme tedy jak vypadá zpracování přijatého paketu.

;*************************************************************
;** receive packet
;**
rcv_pkt:

Nejprve zjistíme, zda je co zpracovávat.

    ISAIN  EN0_ISR     ; Get pending interrupts
    JNZ   ISRtestOverrun
    RET           ; Ret if none

Otestujeme zda nedošlo k poškození dat v bufferu, vlivem jeho přetečení.

ISRtestOverrun:
                        ; Was there an overrun ?
    JB   BITISR_OVER,recv_overrun    ; Go if so
    AJMP  recv_no_overrun         ; Go if not

Buffer přetekl, je nutno ošetřit přetečení.

;*************************************************************
;** receive overrun
;**

Nejprve si uschováme aktuální stav obvodu.

recv_overrun:
    ISAIN  EN_CMD     ; read Chip's command register
    PUSH  Acc       ; and save it

A poté zastavíme obvod.

;; Stop the NIC
    ISAOUT EN_CMD, #EN_PAGE0+EN_NODMA+EN_STOP
                ; Remote DMA, Stop and reset the chip

A vyčkáme na dokončení příjmu či vysílání paketu.

;; Wait 1.6ms for the NIC to stop transmitting or receiving a packet. National
;; says monitoring the ISR RST bit is not reliable, so a wait of the maximum
;; packet time (1.2ms) plus some padding is required.
    ACALL  longpause

Poté začneme se "vkříšením" obvodu, nastavením délky přenosu na nulu.

;; Reset RBCR[01] back to zero as per magic incantation.
    BEGINPORTDATA
    PORTDATA    EN0_RCNTHI,0  ; MSB Remote byte count reg
    PORTDATA    EN0_RCNTLO,0  ; LSB Remote byte count reg
    ENDPORTDATA

Otestujeme, zda obvod v okamžiku zastavení vysílal, a pokud ano, zjistíme, zda bylo v pořádku dokončeno. Pokud ne tak si to poznamenáme a později zopakujeme přenos.

;; check the saved state of the EN_TRANS bit in the command register
    CLR   flagResend
    POP   Acc       ; pop Chip's command register
    JNB   BIT_TRANS,rcv_ovr_loopback
;; Transmitter was running, see if it finished or died
    ISAIN  EN0_ISR     ; Get pending interrupts
    ANL   A,#ENISR_TX_ERR+ENISR_TX ; Did the transmitter finish?
    JNZ   rcv_ovr_loopback    ; one will be set if TX finished
; Transmitter did not complete, remember to resend the packet later.
    SETB  flagResend
rcv_ovr_loopback:

Do doby dokončení celé záchrané operace, je nutno obvod zapnout do smyčkového módu, kdy nepříjímá data z linky. Po té je možno obvod opět spustit.

;; Have to enter loopback mode and then restart the NIC before you are
;; allowed to slurp packets up off the ring
    BEGINPORTDATA
    PORTDATA    EN0_TXCR,ENTXCR_LOOP ; set internal loopback mode
    PORTDATA    EN_CMD, EN_PAGE0+EN_NODMA+EN_START
                ; Start the chip running again

Zkontrolujeme, zda je v bufferu nějaký paket, porovnáním adresy kam bude obvod ukládat data a adresy kde je následující paket očekáván tímto programem.

;; Verify that there is really a packet to receive by fetching the current
;; page pointer and comparing it to the next packet pointer.
    PORTDATA    EN_CMD, EN_PAGE1+EN_NODMA    ; Set Page 1
    ENDPORTDATA
    ISAIN  EN1_CURPAG   ; Current memory page
    MOV   R4,A
    ISAOUT EN_CMD, #EN_PAGE0+EN_NODMA   ; Page 1, Remote DMA
    MOV   A,next_packet
    XRL   A,R4      ; Check if buffer empty
    JNZ   rcv_ovr_rx_one ; O.K. get the NIC header

V paměti není žádný paket, přeskoč verifikaci.

; NO PACKET IN THE RING AFTER AN OVW INTERRUPT??? Can this ever happen?
; YES! if overrun happend between a receive interrupt and the when the
; current page register is read at the start of recv_frame.
    AJMP  rcv_ovr_empty  ; Current Page == next_packet

Přečteme hlavičku přijatého paketu.

rcv_ovr_rx_one:
;    MOV   R5,#0      ; R4R5 Remote Start Address Register
    PUSH  AR4
    ACALL  ReadPacketHeader
    POP   AR4

Začneme kontrolovat přijatý paket ve frontě na jeho poškození.

    MOV   A,rcv_hdr    ; Get the buffer status byte
    ;Received a good packet ?

Nejprve zjistíme, zda má paket ve své hlavičce uvedeno zda je správně přijatý.

    JNB   BITRSR_RXOK, rcv_ovr_ng ; No, received debris

Pokud ano, zkontrolujeme ukazatel na další paket ve frontě zda je v povoleném rozsahu.

; EVEN if the NIC header status is OK, I have seen garbaged NIC headers, so
; it doesn't hurt to range check the next packet pointer here.
    MOV   A,rcv_hdr_nxt_pg    ; pointer to next packet
    CJNE  A,#RX_START_PG,$+3   ;; First page of RX Ring
    JC   rcv_ovr_ng   ;; < RX_START_PG
                ;;invalid pointer, Bellow around the bottom
    CJNE  A,#NE_STOP_PG,$+3;;Last page + 1 of RX Ring
    JNC   rcv_ovr_ng   ;; >= NE_STOP_PG
                ;;invalid pointer, Above the top

Ukazatel je v pořádku, proto jej uložíme a zpracujeme přijatý paket.

    MOV   next_packet,A  ;save pointer to next packet
    MOV   curr_recv,R4  ;save pointer to current packet
    LCALL  ProcessEthPacket
    SJMP  rcv_ovr_ok

Pokud v hlavičce není uvedeno správné přijetí paketu, popř. je nesprávný ukazatel na další paket, zahodíme všechny pakety v paměti.

rcv_ovr_ng:
;
; HAD TO ADD ERROR RECOVERY HERE. TO BLINDLY PROCEED AND ASSUME THE NEXT
; PACKET POINTR FROM THE NIC HEADER IS VALID IS INVITING DISASTER.
;
; Error recovery consists of killing and restarting the NIC. This drops all
; the packets in the ring, but thats better than winding up in the weeds!
;

; Instead copy the last known current page pointer into the next packet pointer
; which will result in skipping all the packets from the errored one to where
; the NIC was storing them when we entered this ISR, but prevents us from
; trying to follow totally bogus next packet pointers through the card RAM
; space.
    MOV   A,R4      ; Current memory page
    ;;MOV  next_packet,A

Poté ukončíme proceduru přijetí paketu potvrzením přerušení a instrukcí RET.

    AJMP  recv_frame_break1    ;save next_packet...

Přitý paket je zpracován, popř. nebyl přijat žádný paket. Zbývá nastavit mezní registr.

rcv_ovr_ok:
rcv_ovr_empty:
    MOV   A,next_packet  ; Grap the next packet pointer
    DEC   A        ; Back up one page
    CJNE  A,#RX_START_PG,$+3 ;; Did it wrap?
    JNC   BoundaryOK   ; >= RX_START_PG
    MOV   A,#NE_STOP_PG-1 ;; Yes, back to end of ring
BoundaryOK:
    ISAOUTA EN0_BOUNDARY  ;Boundary Register

Smazat příznak přepsání přijímací fronty.

    BEGINPORTDATA
; Clear the OVW bit in the ISR register.
    PORTDATA    EN0_ISR, ENISR_OVER ;Interrupt status reg
                ;Receiver overwrote the ring

Vypnou režim smyčky.

; Take the NIC out of loopback
    PORTDATA    EN0_TXCR, 0   ;Normal Operation
    ENDPORTDATA

A pokud bylo zastaveno probíhající vysílání, tak jej obnovit.

; Any incomplete transmission to resend?
    JNB   flagResend,recv_frame_break   ;No
; Yes, restart the transmission
    ISAOUT EN_CMD, EN_TRANS+EN_NODMA+EN_START   ;Start the transmitter

Poté ukončíme proceduru přijetí paketu potvrzením přerušení a instrukcí RET.

    AJMP  recv_frame_break

Buffer nepřetekl, zkontrolujeme zda došlo při příjmu k chybám.

recv_no_overrun:
    JNB   BITISR_COUNTERS, NoReadTallyCounters

Pokud byly detekovány chyby, tak přečteme jejich počet.

;*************************************************************
;** some errors, read Tally Counters
;**
    PUSH  Acc
    MOV   ADDRPORT,#EN0_COUNTER0 ;CNTR0..2
;CNTR0 Frame Alignment Error Tally Counter Register
;CNTR1 CRC Error Tally Counter Register
;CNTR2 Missed Packet Tally Counter Register
    ISAREAD
    INC   ADDRPORT
    ISAREAD
    INC   ADDRPORT
    ISAREAD
    ISAOUT EN0_ISR, #ENISR_COUNTERS    ;Interrupt status reg
                ;ReSet CNT (Error Tally Counters)
    POP   Acc
NoReadTallyCounters:

Pokud byl přijat paket, ať již vpořádku, či s chybou zpracujeme jej.

    JB   BITISR_RX, PacketReceivedOK
    JB   BITISR_RX_ERR, PacketReceived

V opačném případě ukončíme proceduru přijetí paketu potvrzením přerušení a instrukcí RET.

    AJMP  recv_frame_break
;*************************************************************
;** test frame pointer
;**

Podtvrdíme zpracování přerušení od přijatého paketu

PacketReceived:
PacketReceivedOK:
    ISAOUT EN0_ISR, #ENISR_RX_ERR + ENISR_RX    ; Clear those request

Poté si uschováme ukazatel, pokud je buffer zaplněn přijatými pakety

;; Get the rx page (incoming packet pointer)
    ISAOUT EN_CMD, #EN_PAGE1+EN_NODMA+EN_START
                ; Switch to page 1 registers
    ISAIN  EN1_CURPAG   ; Get current page of rcv ring
    PUSH  Acc       ; ans save it
    ISAOUT EN_CMD, #EN_PAGE0+EN_NODMA+EN_START
                ; Back to page 0 registers

A v cykly zpracujeme postupně celou frontu.

; This becomes the loop back point to read packets from the ring.
; now only loop back and read until those packets received at the time
; the current page register is read above have been read.
recv_frame:
;; Read all the frames ??
    MOV   R4,next_packet
    POP   Acc       ; Get current page of rcv ring
    CJNE  A,AR4,recv_more_frames

Došli jsme na konec fronty, potvrdíme přerušení a vrátíme se instrukcí RET

    SJMP  recv_frame_break

Přečteme hlavičku paketu

;; Remove one frame from the ring. Boundary is always a page behind.
recv_more_frames:
    PUSH  Acc       ; Save current page of rcv ring
    MOV   curr_recv,R4
;    MOV   R5,#0      ; R4R5 Remote Start Address Register
    ACALL  ReadPacketHeader

A otestujeme zda je přijatý paket vpořádku

    MOV   A,rcv_hdr    ; Get the buffer status byte
    XRL   A,#ENRSR_RXOK  ; Good packet ?
    JZ   GoodPacket

Popř. zda nebyl přijat broadcast/multicast

    XRL   A,#(ENRSR_PHY + ENRSR_RXOK) XOR ENRSR_RXOK
                ;Received broadcast/multicast
    JNZ   InvalidNextFramePtr
GoodPacket:

Paket vypadá vpořádku, zkontrolujeme ukazatel na hlavičku následujícího paketu

; EVEN if the NIC header status is OK, I have seen garbaged NIC headers, so
; it doesn't hurt to range check the next packet pointer here.
    MOV   A,rcv_hdr_nxt_pg; get pointer to next packet
    MOV   next_packet,A  ; and save it
    CJNE  A,#RX_START_PG,$+3   ;; First page of RX Ring
    JC   InvalidNextFramePtr   ; < RX_START_PG
    CJNE  A,#NE_STOP_PG,$+3    ;; Last page + 1 of RX Ring

V případě, že je vše v pořádku paket zpracujeme

    JC   ProcessFrame      ; next_packet < NE_STOP_PG
;

Pokud není v pořádku, nastavíme ukazatel na konec fronty a ukončíme proceduru.

InvalidNextFramePtr:
    POP   Acc       ; Get current page of rcv ring
recv_frame_break1:
    MOV   next_packet,A
recv_frame_break:
    ISAOUT EN0_ISR, #ENISR_RDC ;Interrupt status reg
                ;remote dma complete
    RET

Zpracování paketu(*)

;*************************************************************
;** process frame
;**
ProcessFrame:
    LCALL  ProcessEthPacket

Paket byl zpracován, vyjmeme jej z fronty

    MOV   R4,next_packet
    DEC   R4
    CJNE  R4,#RX_START_PG,$+3   ;;First page of RX Ring
    JNC   SetBoundaryNxt ; >= RX_START_PG
    MOV   R4,#NE_STOP_PG-1;;(Last page + 1)-1 of RX Ring
SetBoundaryNxt:
    ISAOUT EN0_BOUNDARY,R4 ;Boundary page of ring buffer

A zpracujeme další případný paket

    SJMP  recv_frame
Dil 2Packet Driver RTL8019AS, část 4

(*) Web 51 používá mírně pozměněné volání, packet driver místo volání ProcessEthPacket poznamená pomocí stavových bitů eth_state bod kde bude v činnosti driveru pokračováno a předá řízení nadřazené (volající) proceduře.

Sponzored by LPhard Ltd. Graphics by GIMP Created by EasyPad

(c)Copyright 2000, 2001, HW server & Radek Benedikt
Web51@HW.cz, Web51.HW.cz

Final applications of the Web51 : www.HWgroup.cz
Web 51 - Packet Driver RTL8019AS Vysilani paketu - part 2  Obsah  Web 51 - Packet Driver RTL8019AS Zdrojove texty a literatura - part 4