Komunikace po TP kabelu, ...

Web 51 - CTI - Obvody pripojeni koaxialniho kabelu  ethernet.html  Web 51 - TP kabel a vliv jeho kapacity
Externí Transceiver AUI -> TP

Signál na TP kabelu a jeho tvarování

Hlavní úlohou obvodu, nazývaného TPEX - Twisted-Pair Ethernet Transceiver je funkce tvarování signálu. Původní signál, generovaný obvody Manchester modulátoru je obdélník. Podíváme-li se na jeho spektrum pomocí Fourierovy transformace, zjistíme, že se skládá z řady lichých harmonických s nezanedbatelnou úrovní:

f(x)=sin(x) + 1/3 sin(3x) + 1/5 sin(5x) + ....

převedeme-li koeficienty na vyjádření v dB je úroveň 3. harmonické -4,77 dB a 5. harmonické -7 dB. Tyto hodnoty potlačení harmonických jsou naprosto nedostačující, vzhledem k tomu, že nenesou žádnou informaci a způsobují jen nežádoucí rušení. Jsou dvě možnosti jak je odstranit:

  1. Potlačení harmonických signálů pomocí fitrace.
  2. Buzení vedení tvarem signálu blízkým sinusovce.

1) Potlačení harmonických signálů pomocí fitrace

Používá buzení TP kabelu přes hybridní filtr / transformátor, např. obvod 20F001N. Na následujícím obrázku je výstupní filtr zobrazen v horní části schematu. Buzen je symetrickým obdélníkovým signálem, přivedeným na vývody 1 a 3. TP vedení je připojeno na vývody 14 a 16.

Schema:

obr. 1 - Vnitřní schema hybridního filtru/transformátoru

Tento obvod má frekvenci zlomu (cut-off) 17 Mhz. Útlum obvodu je uveden v následující tabulce:

20 MHz7 dB
25 MHz19 dB
30 MHz32 dB
40 MHz35 dB

Na vyšších frekvencích je možno počítat s útlumem cca 25 dB. Přidáním tohoto filtru je vyřešena část problému. Proč ale jen část? Signál zpracovávaný tímto filtrem má totiž dvě hlavní základní frekvence, v závislosti na vysílaných datech. Vysílá li se datová sekvence 00 či 11 je modulační frekvence 10 MHz. Situace se však mění vysílá-li se sekvence 01 či 10, tato sekvence má modulační frekvenci poloviční tj. 5 MHz! Projde-li takovýto signál výše uvedeným filtrem, zůstane třetí harmonická téměř nedotčena a na výstupu dostaneme průběh zobrazený na následujícím obrázku žlutou barvou.

obr. 2 - Tvar signálu po průchodu filtrem

(signál po průchodu filtrem: 10 MHz / 5 MHz / korigovaný signál 5 MHz)

Tento signál není příliš vhodný k dalšímu zpracování. Vzhledem k obtížné realizaci filtru propouštějícího 10 MHz a majícího dostatečný útlum pro 15 MHz je nutno jít cestou korekce tvaru signálu vstupujícího do filtru. Tvar se koriguje na tvar zobrazený, po průchodu filtrem, na obrázku modrou barvou. V čem vlastně spočívá úprava tvaru signálu před filtrací? Od signálu jdoucího z Manchester kodéru se odečítá cca 20% signálu z kodéru zpožděných o 50 ns. Vznikne budicí signál zobrazený na následujícím obrázku.

obr. 3 - Korigovaný budicí signál

Další příčinou, proč je nutno korigovat vysílaný signál, jsou vlasnosti samotného TP kabelu. Vzhledem k tomu, že má silně kapacitní charakter a je buzen z impedance cca 100 ohmů, nutné k impedančnímu přizpůsobení, projevuje se zde " setrvačnost" způsobená nabíjení a vybíjení kabelu. Po průchodu kabelem dostáváme signál zobrazený na následujícím obrázku.

obr. 4 - Signál po průchodu kabelem

výstupní signál z filtru 10 MHz (data 1111 či 0000) / 5 MHz (data 0101), signál na konci kabelu 10MHz / 5 MHz

sipkyNáhradní schéma a další podrobnosti

2) Buzení vedení tvarem signálu blízkým sinusovce.

Prvním náznakem tvarování signálu je metoda využitá při komunikaci po koaxiálním kabelu. Hrany signálu mají dobu náběhu/sestupu upravenu na 25 ns. Obdélníkový signál je vlastně převeden na lichoběžníkový, skládající se z řady lichých harmonických:

f(x)=sin(x) - 1/9 sin(3x) + 1/25 sin(5x) - 1/49 sin(7x) + ....

převedeme-li koeficienty na vyjádření v dB je úroveň 3. harmonické -9,5 dB a 5. harmonické -14 dB. Tyto hodnoty potlačení harmonických jsou dvojnásobné oproti obdélníkovému signálu, nicméně jsou nepostačující.

Chceme-li budit TP kabel pouze přes hybridní transformátor, např. obvod Valor ST7011, Pulse PE-65745, YCL 16PT-41, ... je nutno jako budicí signál použít obvod blízký sinusovce. Obvody filtrace či tvarovače jsou přímo součástí integrovaných výstupních budičů. Z jednočipových řadičů Ethernetu používá tento způsob buzení kabelu např. obvod CS8900. Jak jsou obvody filtrace realizovány? Pomineme-li poloanalogová řešení je možno použít dva hlavní principy:

  1. Generaci signálu pomocí tabulky a navazujícího D/A převodníku, tento princip je uplatněn např. v obvodu LXT901/907 kde je použit 5-ti bitový D/A převodník pracující na 70 MHz.
  2. Tvarování signálu pomocí FIR filtru, tento princip je uplatněn např. u obvodu MTD907, kde je použit 16-ti bodový FIR filtr pracující na 160 MHz. Ukázkou činnosti takovéhoto filtru může být např. signál zobrazený na následujícím obrázku.
    obr. 5 - Signál na výstupu FIR filtru
    Zobrazený signál byl získán průchodem obdélníkového 10/5 MHz signálu Blackmanovo FIR filtrem. Nicméně i přes vyhovující spektrum výstupního signálu, se vzhledem k nutnosti kompenzovat vlasnosti TP kabelu, používá korekce tvaru uvedená v závěru odstavce 1.

Použitá literatura

xlsTabulka v Excelu pro pokusy s filtrací harmonických kmitočtů
xlsTabulka v Excelu pro pokusy s filtrací Hammingovo FIR filtrem
xlsTabulka v Excelu pro pokusy s filtrací Blackmanovo FIR filtrem
xlsTabulka v Excelu pro pokusy s kapacitou kabelu
wwwThe Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, Second Edition
book Dr. Ing. Hans-Jochen Bartsch, Matematické vzorce, Praha SNTL 1983, 832 stran.
pdfAllied Telesyn International CentreCOM Micro Transceivers AT-MX10, AT-MX20, AT210 (2 str.)
pdfam79C98 Twisted-Pair Ethernet Transceiver (TPEX) (22 str.)
pdfam79C100 Twisted-Pair Ethernet Transceiver Plus (TPEX+) (24 str.)
pdfCS8900 High-Integrated ISA Ethernet Controller (132 str.)
pdfCS8900A Product Data Sheet (128 str.)
pdfAN073 - Magnetic Manufacturers for Networking Product Applications (12 str.)
pdfLXT901/907 Universal 10BASE-T and AUI Transceivers (40 str.)
pdfLXT902 Ethernet Twisted-Pair Media Attachment Ethernet Twisted-Pair Media Attachment Unit (40 str.)
pdfLXT908 Universal 3.3V 10BASE-T and AUI Transceiver (40 str.)
pdfMTD213 Ethernet Interface Adapter (12 str.)
pdfMTD214 Ethernet Encoder/decoder and 10BaseT Transceiver with Built-in Waveform Shaper (11 str.)
pdfMTD907 Ethernet Encoder/decoder and 10BaseT Transceiver with Built-in Waveform Shaper (14 str.)
pdf10BaseT Network Components, with filter (6 str.)
pdf10BaseT Network Components, without filter (4 str.)
pdfLAN Isolation Transformer Catalog (10 str.)
pdf16PT-xx YCL 10 Base T Coupling Transformers (3 str.)
Sponzored by LPhard Ltd. Graphics by GIMP Created by EasyPad

(c)Copyright 2000, 2001, HW server & Radek Benedikt
Web51@HW.cz, Web51.HW.cz

Final applications of the Web51 : www.HWgroup.cz
Web 51 - CTI - Obvody pripojeni koaxialniho kabelu  Obsah  Web 51 - TP kabel a vliv jeho kapacity