Web 51 - Zpracovani Ethernet Paketu

Web 51 - Obsluha serioveho kanalu  software.html  Web 51 - WEB51 TCP sockets

Hlavní smyčka

Hlavní smyčka serveru Web 51 je složena z několika více-méně povinných částí, shrnutých v knihovním modulu web51.asm a uživatelských částí v ukázkových příkladech shrnutých shrnutých do modulu www8051.asm.

Složení jednotlivých částí do celkové hlavní smyčky zabezpečuje linker. Kód celé hlavní smyčky je rozdělen na několik bloků, které jsou za sebou linkovány na základě jmen segmentů. Jednotlivé sekce jsou za sebou linkovány v tomto pořadí:

Následující ukázková hlavní smyčka demonstruje zhruba ukázkovou aplikaci obsluhující www server a sériovou linku.

Celá hlavní smyčka začíná sekcí fast_begin modulu web51.

Na začátku každého průchodu smyčkou nejprve zresetujeme Watchdog obvodu 89S8252

    .section fast_begin, #alloc
;#########################################################
; Main Loop
;#########################################################
;
mainloop:
    mov   WMCON,#RESTARTWATCHDOG ;restart Watchdog

Při průchodu smyčkou jsou otestovány podmínky řízení toku dat (Xon/Xoff, CTS) a zahájeno případné vysílání.

.if SERIAL
    lcall  sstat          ;scan RTS/CTS,...
.endif

Je zkontrolován obvod RTL8019 a přečtena případná hlavička přijatého paketu.

    mov   stateFlg,#0       ;clear rx_eth_bit, flagARP..flagTCP
    LCALL  rcv_pkt
    jnb   rx_eth_bit,NoRxEth

V případně přijetí paketu je zkontrolován obsah paketu na přítomnost zpracovatelných typů a známý paket (ICMP / TCP / UDP / ARP) je zpracován.

    jnb   B2B(stateFlg, flagICMP),.+6  ;jnb   flagICMP,$+6   pro překladače Keil/Intel
    lcall  ProcessICMP
    jnb   B2B(stateFlg, flagTCP),.+6
    lcall  ProcessTCP
    jnb   B2B(stateFlg, flagUDP),.+6
    lcall  ProcessUDP
    jnb   B2B(stateFlg, flagARP),.+6
    lcall  ProcessARP

Není-li přijat žádný paket, popř. je přijat nezpracovávatelný paket, je otestováno uplynutí 1 milisekundy.

NoRxEth:jnb   bit1ms,mainloop
    clr   bit1ms
;~1 ms loop
fastloop:

Vyšli případné požadavky na zjištění MAC adresy Gateway či "telnet" protistanice

    jnb   flagArpGwRq,.+6
    lcall  ProcessArpGwRq
.if ACTIVESTACK
    jnb   flagArpPoiRq,.+6
    lcall  ProcessArpPoiRq

Je-li zjištěna MAC adresa "telnet" protistanice a povoleno případné spojení s protistanicí, zahaj TCP vyjednávání vysláním SYN paketu

    jnb   flagSynRq,.+6
    lcall  ProcessSynRq
.endif

V tomto bodě program hlavní části prochází jednotlivými sekcemi fast uživatelských modulů (uživatelského modulu, např. web8051 v případě ukázkových příkladů).

    .section fast, #alloc
;*************************************************************

Není-li otevřeno spojení s "telnet" protistanicí a je-li povoleno zahaj vyjednávání o spojení

    jnb   rxint, no23ch  ;if Not Data to send, don't make connection
    jnb   flagIPactive,no23ch ;if flash_ip_point = 0.0.0.0,
                ;don't make connection
    mov   r7,#LASTSTACK1
    lcall  changeStack
    mov   a,tcpState
    jnz   est23ch     ;if Connect Established, don't make new
    lcall  ConnectTCP1
    sjmp  no23ch

V případě otevřeného spojení s "telnet" protistanicí zkontroluj zda není větší množství nevyslaných dat v bufferu a popřípadě je odešli.

est23ch:
    jb   flag1WaitForAck,no23ch
            ;if All previous send data is Acked
            ;and sizeof(unsend data in Rx buffer) >= MAXCHAR/2 char
            ;then send output packet
    mov   a,r1point
    cjne  a,#rser+(MAXCHAR/2),.+3
    jc   no23ch ;jump if sizeof(unsend data in Rx buffer) < MAXCHAR/2
    lcall  OutTCP1 ;send all queued data
no23ch:

Po projití všech jednotlivých sekcí fast uživatelských modulů pokračuje vykonávání programu sekcí fast_end modulu web51.

    .section fast_end, #alloc
;*************************************************************

Zkontroluj uplynutí 50 ms

    djnz  slowtimer,main
    mov   slowtimer,#slowtiming
;~50 ms loop
slowloop:

Dále pokračujeme vykonáváním programu sekcí slow_begin modulu web51.

    .section slow_begin, #alloc
;*************************************************************
    clr   B2B(tcpState, stateSyn)
.if DUALSTACK
    clr   B2B(tcpStateXX, stateSyn)
    clr   B2B(tcpStateXX+1, stateSyn)
.endif

V tomto bodě program hlavní části prochází jednotlivými sekcemi slow uživatelských modulů (uživatelského modulu, např. web8051 v případě ukázkových příkladů).

	.section slow, #alloc
;*************************************************************

Nejprve vyhodnotíme časovače spojení TCP / sériový kanál ("telnetu")

;; telnet timer
;~50 ms loop
    mov   a,Retry1
    jz   no23timer
    dec   Timeout1
    mov   a,Timeout1
    jnz   no23timer
;~200 ms loop

Zopakuj vysílání případnéch nepotvrzených dat, popř. po vypršení počtu opakování spojení uzavři.

    mov   Timeout1,#ethtiming
    dec   Retry1
    mov   a,Retry1
    jz   kill23
    lcall  RetryTCP1
    ajmp  no23
kill23: lcall  CloseTCP1
    ajmp  no23

Jsou-li v bufferu jakákoliv nevyslaná data tak je odešli.

no23timer:
    mov   r7,#LASTSTACK1
    lcall  changeStack
    jnb   B2B(tcpState, stateEstablished),no23
    jbc   flag1WaitForAck,no23
    jnb   rxint,no23
    lcall  OutTCP1     ;send all queued
                ;data, don't wait for limit MAXCHAR/2
no23:

Obdobně je vhodné se zachovat i u http spojení a po vypršení timeoutu spojení uzavřít.

;; http timer
;~50 ms loop
    mov   a,Retry2
    jz   no80
    dec   Timeout2
    mov   a,Timeout2
    jnz   no80
;~200 ms loop
    mov   Timeout2,#ethtiming
    dec   Retry2
    mov   a,Retry2
    jnz   no80
    lcall  CloseTCP2
no80:

Po projití všech jednotlivých sekcí slow uživatelských modulů pokračuje vykonávání programu sekcí slow_end modulu web51.

    .section slow_end, #alloc
;*************************************************************
    ajmp  main

Vyhodnocení přijatého Ethernet paketu

Standartně je vyhodnocení přijatého ethernetového paketu soustředěno do modulu web51.

Po přijetí paketu je v něm hledáno několik "magických" čísel, specifikujících o jaký typ paketu se jedná. Nejprve je v hlavičce paketu hledána identifikace dle RFC894 (A Standard for the Transmission of IP Datagrams over Ethernet Networks) specifikující, že se jedná o přenos IP paketu. Druhou identifikací, hledanou v hlavičce paketu je identifikace ARP paketu dle RFC826 (An Ethernet Address Resolution Protocol) specifikující, že se jedná o přenos ARP paketu.

    .section cpu_rom, #alloc
;
;**************************************************************************
ProcessEthPacket:
;;if (rx_eth_pkt.pktType == 0x0800) goto IPPacket; //IP
;;else if (rx_eth_pkt.pktType == 0x0806) goto ArpPacket; //ARP
;;else goto UnknownEthType;
    mov   a,eth_pkt_hdr_type
    xrl   a,#0x08     ;high ARP and IP ID
    jnz   UnknownEthType
    mov   a,eth_pkt_hdr_type+1
    jz   IPPacket
    xrl   a,#0x06     ;low ARP ID
    jz   ArpPacket
UnknownEthType:
    ret           ;Unknown ID of Ethernet packet
;**************************************************************************
;Type of ethernet packet = 0806h ARP
ArpPacket:
    setb  B2B(stateFlg, flagARP)
    ret
Z přijatého IP paketu dle RFC791 (Internet Protocol) je do pomocného pole v RAM procesoru přenesen blok 12 byte.
VersionIHLType of ServiceTotal Length
IdentificationFlagsFragment Offset
Time to LiveProtocolHeader Checksum
Source Address
Destination Address
 

Destination Address je zkontrolována, zda obsahuje IP adresu Web 51. Paket určený pro jinou adresu je ignorován.

;**************************************************************************
;Type of ethernet packet = 0800h IP
NoMyIP:
    mov   WMCON,#WATCHDOG     ;disable EEPROM & DPTR'
    ret               ;IP with IP_DSTADDR != flash_my_ip
IPPacket:
;;if (rx_eth_pkt.pkt.ip.ipheader.DstAddr == flash_my_ip) {
    mov   R7,#dwordtemp      ;buffer_addr = dwordtemp & iftemp
    mov   R5,#IP_TTL       ;source_packet_offset
    mov   R3,#12         ;length
    lcall  short_pr2s   ;read IP_TTL & IP_PROTO & IP_CKSUM
                ;IP_SRCADDR & IP_DSTADDR to temp var
    mov   dptr,#flash_my_ip
    mov   r0, #dwordtemp+(IP_DSTADDR-IP_TTL)
    mov   r1, #IP_ADDR_LEN
    mov   WMCON,#WATCHDOG OR EEMEN;enable EEPROM
myiploop:movx  a,@dptr
    xrl   a,@r0
    jnz   NoMyIP
    inc   dptr
    inc   r0
    djnz  r1,myiploop

Následuje otestování Source Address zda se odesílatel paketu nachází na stejné síti jako Web 51, či je nutno s ním komunikovat přes bránu (gateway).

Vyjdeme-li ze vztahů:
MY_NETWORK = ( my_ip AND network_mask )
SRC_NETWORK = ( src_ip AND network_mask )
a test MY_NETWORK == SRC_NETWORK
nahradíme jeho možnou strojovou reprezentací ( MY_NETWORK XOR SRC_NETWORK ) == 0
dojdeme několika úpravami ke vztahu (( my_ip XOR src_ip ) AND network_mask ) == 0 použitém v Web 51

;;if (((rx_eth_pkt.pkt.ip.ipheader.SrcAddr & flash_my_ip) & flash_ip_mask) != 0) {
    mov   dptr,#flash_my_ip
    mov   r0, #dwordtemp+(IP_SRCADDR-IP_TTL)
    mov   r1, #IP_ADDR_LEN
gwloop1:movx  a,@dptr
    xrl   a,@r0
    mov   @r0,a
    inc   dptr
    inc   r0
    djnz  r1,gwloop1
    mov   dptr,#flash_ip_mask
    mov   r0, #dwordtemp+(IP_SRCADDR-IP_TTL)
    mov   r1, #IP_ADDR_LEN
gwloop2:movx  a,@dptr
    anl   a,@r0
    jnz   gwloopbreak
    inc   dptr
    inc   r0
    djnz  r1,gwloop2
gwloopbreak:
    mov   WMCON,#WATCHDOG     ;disable EEPROM & DPTR'
    jz   noneedgw

I když lze v 99% předpokládat, že požadavek z cizí sítě přijde přes bránu a tím pádem má nastavenu správnou MAC adresu odesílatele, nelze se na to spolehnout. V přijatém paketu z cizí sítě proto vždy vyměníme MAC adresu odesílatele za MAC adresu brány. Tato MAC adresa je v případné odpovědi použita jako adresa příjemce. Výměnu MAC adresy však můžeme provést pouze známe-li ji. Otestujeme proto zda byla MAC adresa brány pomocí ARP dotazu již zjištěna. Je-li tento test negativní, nastavíme požadavek na vyslání ARP dotazu a přijatý paket zahodíme jako nezpracovatelný.

;; if(mac_gateway == 0) {
    mov   r0, #mac_gateway
    mov   r1, #ETHER_ADDR_LEN
gwloop3:mov   a,@r0
    jnz   noneedarpgw
    inc   r0
    djnz  r1,gwloop3
;;  MakeArpGwRq(); return;
    setb  flagArpGwRq       ;Arp Gateway Request
    ret
;; } else {
;;  EthRcvHdr.pktSrc = mac_gateway;
noneedarpgw:
    mov   r0, #mac_gateway
    mov   r1, #eth_pkt_hdr_src
    mov   r2, #ETHER_ADDR_LEN
gwloop4:mov   a,@r0
    mov   @r1,a
    inc   r0
    inc   r1
    djnz  r2,gwloop4
;; }
;;}

V paketu s ověřenými IP adresami jsou hledány čísla protokolů dle RFC1700 (Assigned Numbers) a při nalezení čísla protokolu, podporovaného Web 51 je nastaven příznak odpovídajícího protokolu sdělující např. hlavní smyčce programu, že byl přijat zpracovatelný paket.

noneedgw:
;; switch (rx_eth_pkt.pkt.ip.Proto) {
;;  case IPT_ICMP: goto protoICMP;
    mov   R0,#dwordtemp+(IP_PROTO-IP_TTL)
    mov   a,@R0
    xrl   a,#IPT_ICMP       ;proto ICMP
    jz   protoICMP
;;  case IPT_TCP: goto protoTCP;
    xrl   a,#IPT_ICMP xor IPT_TCP ;proto TCP
    jz   protoTCP
;;  case IPT_UDP: goto protoUDP;
    xrl   a,#IPT_TCP xor IPT_UDP ;proto UDP
    jz   protoUDP
    ret
protoICMP:
    setb  B2B(stateFlg, flagICMP)
    ret
protoTCP:
    setb  B2B(stateFlg, flagTCP)
    ret
protoUDP:
    setb  B2B(stateFlg, flagUDP)
    ret
;; }
;;}
;
Sponzored by LPhard Ltd. Graphics by GIMP Created by EasyPad

(c)Copyright 2000, 2001, HW server & Radek Benedikt
Web51@HW.cz, Web51.HW.cz

Final applications of the Web51 : www.HWgroup.cz
Web 51 - Obsluha serioveho kanalu  Obsah  Web 51 - WEB51 TCP sockets